Organ prowadzący: Gmina Jabłonna
Odwiedź nas Faceboo, BIP ePUAP

Sówki

 • maj u Sówek

  AKTUALNOŚCI:

  1. Wtorek i czwartek– zajęcia języka angielskiego
  2. Piątki- rytmika
  3. Dzień Bibliotek (08.05)
  4. Mali Einsteini – Experiment z ogniem  ( 9 maja)
  5. KONCERT ( 9.05)
  6. WYCIECZKA – SIELANKOWO W ZALESIU.( 17.05)
  7. Światowy Dzień Pszczół (20.05)
  8. ZAPRASZAMY DO HISZPANII ( 22.05)

  Cele na maj :

  • Rozwijanie umiejętności rozróżniania emocji,.
  • Słuchanie z uwagą wiersza, opowiadania, rozwijanie mowy i koncentracji uwagi.
  • Kształtowanie nawyków i aktywnych postaw dzieci wobec zdrowia .
  • Zapoznanie z zawodami : dentysty, piekarza, cukiernika
  • Wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej i w gronie rodzinnym.
  • Integrowanie rodziców, dzieci i nauczycieli.
  • Organizowanie sytuacji sprzyjającej wykorzystywaniu posiadanych sprawności i umiejętności.
  • Wywołanie radości z powodu zbliżających się świąt oraz uczestnictwa bliskich osób we wspólnej zabawie.
  • Rozwijanie umiejętności społecznych.
  • Wdrażanie do czerpania i przeżywania radości ze wspólnej zabawy.
  • Nabywanie umiejętności współpracy podczas zabawy w grupie.
  • Rozwijanie koncentracji uwagi.
  • Kształtowanie czynności samoobsługowych.
  • Rozwijanie mowy rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat.
  • Rozwijanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką, poczucia rytmu.
  • Rozwijanie sprawności manualnej i prawidłowego chwytu kredki, pędzla.
  • Kształcenie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie, porównywanie, próby układania rytmów.
  • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.
  • Rozwijanie umiejętności tworzenia koła, chodzenia parami.
  • Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych.
  • Zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi.
  • Kształtowanie szeroko rozumianej kultury, w tym kultury osobistej; rozwijanie słownictwa czynnego; poznawanie pojęć związanych z muzeum: eksponat, wystawa.
  • Określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.
  • Poznawanie nazw kwiatów i zwierząt na łące,

  FOTORELACJA Z KWIETNIA: 

 • kwiecień u Sówek

   

  AKTUALNOŚCI:

  • Poniedziałki i środy – zajęcia z języka angielskiego
  • Piątki – rytmika
  • 04.2024 Dzień Świadomości Autyzmu
  • 04.2024 Przedstawienie „Bajka o Smogu Niewawelskim”
  • 04.2024 Zebranie z Rodzicami
  • 04.2024 Mali Einsteini „Naukowa pisanka, czyli eksperymenty z jajami”
  • 04.2024 Dzień Ziemi
  • 04.3034 Koncert Papaja Kids „Do przedszkola wpadły nutki, czyli zabawa i poznawanie zagadnień muzycznych”.
  • 04.2024 Pasowanie na przedszkolaka.
  • 04.2024 Teatr Koliberek. Przedstawienie pt. „Pyza na wiosennych dróżkach”.

   

   

  Cele na kwiecień:

   

  • Wzbogacanie wiadomości na temat gospodarstwa wiejskiego i jego mieszkańców.
  • Wzbogacenie wiadomości na temat mapy Polski, symboli narodowych (flagi, godła, hymnu). Poznanie nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc. Zapoznanie z flagą Unii Europejskiej.
  • Rozbudzenie ciekawości otaczającego świata, oraz nauczenie dzieci prowadzenia obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń i eksperymentów.
  • Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw zagrażających Ziemi ze strony człowieka. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, a także podnoszenie świadomości ekologicznej.
  • Kształtowanie odpowiednich zachowań podczas różnych uroczystości, przedstawień, koncertów, w tym pasowania na przedszkolaka.
  • Utrwalanie znajomości zwrotów grzecznościowych, doskonalenie umiejętności stosowania ich w odpowiednich sytuacjach.
  • Kształtowanie pojęć matematycznych: przeliczanie w zakresie umiejętności dzieci, tworzenie zbiorów, porównywanie ilości elementów, segregowanie wg 1 cechy, doskonalenie koncentracji uwagi podczas wykonywania różnych zadań wg instrukcji. Utrwalenie pojęcia: para
  • Słuchanie utworów literackich oraz poszerzanie doświadczeń językowych.
  • Rozwijanie słuchu muzycznego, poczucia rytmu, umiejętności grania na instrumentach, wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach. Nabywanie umiejętności odczuwania i wyrażania emocji podczas słuchania utworów muzycznych
  • Wzbogacanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie kreatywności, pomysłowości i wyobraźni.
  • Uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi.

   

  FOTORELACJA Z MARCA: 

 • Marzec u Sówek

  AKTUALNOŚCI:

   1. Wtorek i czwartek– zajęcia języka angielskiego
   2. Piątki- rytmika
   3. 03 – Dzień Dentysty
   4. 8 .03 – DZIEŃ KOBIET
   5. 03 – MALI EINSTEINI
   6. 03- Dzień motyli.
   7. 03 – Dzień piekarzy i cukierników .
   8. 03 – Dzień słońca dzień żółty.
   9. 03 – I Dzień Wiosny
   10. 03 – Koncert Papaja Kids
   11.  

   Cele na marzec :

    • Zapoznanie dzieci z tradycją pożegnania zimy i nadejścia wiosny.
    • Zapoznanie dzieci ze zwyczajami, obrzędami i zabawami wielkanocnymi, 
    • Poznawanie tradycji świąt wielkanocnych,
    • Rozwijanie umiejętności rozróżniania emocji,.
    • Słuchanie z uwagą wiersza, opowiadania, rozwijanie mowy i koncentracji uwagi.
    • Kształtowanie nawyków i aktywnych postaw dzieci wobec zdrowia .
    • Zapoznanie z zawodami : dentysty, piekarza, cukiernika
    • Wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej i w gronie rodzinnym.
    • Integrowanie rodziców, dzieci i nauczycieli.
    • Organizowanie sytuacji sprzyjającej wykorzystywaniu posiadanych sprawności i umiejętności.
    • Wywołanie radości z powodu zbliżających się świąt oraz uczestnictwa bliskich osób we wspólnej zabawie.
    • Rozwijanie umiejętności społecznych.
    • Wdrażanie do czerpania i przeżywania radości ze wspólnej zabawy.
    • Nabywanie umiejętności współpracy podczas zabawy w grupie.
    • Rozwijanie koncentracji uwagi.
    • Kształtowanie czynności samoobsługowych.
    • Rozwijanie mowy rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat.
    • Rozwijanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką, poczucia rytmu.
    • Rozwijanie sprawności manualnej i prawidłowego chwytu kredki, pędzla.
    • Kształcenie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie, porównywanie, próby układania rytmów.
    • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.
    • Rozwijanie umiejętności tworzenia koła, chodzenia parami.
    • Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych.

     

     

     

     

  FOTORELACJA ZE LUTEGO : 

 • Luty u Sówek

  AKTUALNOŚCI:

   1. Poniedziałki i środy – zajęcia z języka angielskiego
   2. Piątki – rytmika
   3. Koncert „Koncert w rytmie Rock & Roll’a – od samego tytułu nogi i ręce zaczynają tańczyć” Papaja Kids – 05.02.2024 roku
   4. Bal karnawałowy – 08.02.2024 roku
   5. Tłusty Czwartek – 08.02.2024 roku
   6. Ostatki – 13.02.2024 roku
   7. Teatr Koliberek – Przedstawienie pt. „ Złote koło”
   8. Warsztaty „ Emocjonalni” – 28.02.2024 roku
   9. Spotkanie z rodzicami.

   Cele na luty:

   • doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania dotyczące wysłuchanego utworu, rozwijanie zainteresowania czytaniem;
   • rozwijanie pamięci słuchowej dzieci przez pamięciowe opanowanie wierszy, tekstów rymowanek;
   • przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracanie stron, oglądanie przy stoliku, odkładania na wyznaczone miejsce, nie rysowanie po książce;
   • rozwijanie procesów myślowych – pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo -skutkowe;
   • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek;
   • rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;
   • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie elementów, układanie rytmów, przeliczanie, zabawy figurami geometrycznymi;
   • rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i wrażliwości estetycznej przez projektowanie i planowanie pracy, dobieranie barw i wykorzystywanie różnorodnych materiałów, łączenie różnych technik plastycznych;
   • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas rysowania, odrysowywania, przyklejania, oddzierania, kreślenia linii po śladzie, kropkach, samodzielnie; budowanie z różnego rodzaju klocków;
   • rozwijanie sfery społecznej i emocjonalnej; rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole przez pełnienie różnorodnych ról; podnoszenie poczucia własnej wartości – odkrywanie swoich mocnych stron; przezwyciężanie nieśmiałości przez prezentowanie siebie i swoich upodobań w różnych formach wyrazu; budowanie więzi w grupie;
   • rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia, postaw twórczych; wyrabianie samodzielności podczas pracy, satysfakcji z samodzielnie wykonanego zadania.

  FOTORELACJA ZE STYCZNIA: 

 • Styczeń u Sówek

  AKTUALNOŚCI:

   1. Poniedziałki i środy – zajęcia z języka angielskiego
   2. Piątki – rytmika
   3. Warsztaty zimowe z sensoplastyki
   4. Koncert Papaja Kids „Karnawał na statku czyli rytmy z różnych stron świata”.
   5. 15-28.01.2024 roku Ferie zimowe
   6. 21-22.01.2024 roku Dzień Babci i Dziadka
   7. 28.2024 roku WOŚP
   8. 27.20204 roku Mali Einsteini „W krainie lodu i śniegu”. 

   Cele na styczeń:

   • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak chęć niesienia pomocy innym, wrażliwość, szacunek dla innych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem osób strszych; wzmocnienie więzi rodzinnych;
   • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów, próby odpowiedzi na pytania do wysłuchanego tekstu;
   • rozwijanie czynnego słownika i mowy dziecka; rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat;
   • rozwijanie procesów myślowych – pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo-skutkowe;
   • rozwijanie pamięci słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, naukę wierszy, tekstów piosenek, prostych rymowanek w j. polskim i angielskim;
   • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie elementów, układanie rytmów. Zapoznanie z figurą geometryczną – prostokąt. Rozbudzanie intuicji geometrycznej, dostrzeganie kształtu prostokąta wśród innych figur;
   • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania muzyki instrumentalnej, rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności reagowania na akcent muzyczny, uwrażliwianie na elementy muzyki takie jak tempo, dynamika, wysokość dźwięków;
   • rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i wrażliwości estetycznej przez projektowanie i planowanie pracy, dobieranie barw i wykorzystywanie różnorodnych materiałów, łączenie różnych technik plastycznych;
   • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas rysowania, odrysowywania, przyklejania, oddzierania, kreślenia linii po śladzie, kropkach, samodzielnie; budowanie z różnego rodzaju klocków;
   • rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym i różnorodnymi zjawiskami przez prowadzenie zabaw doświadczalnych; doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji; wdrażanie do opiekowania się zwierzętami, szczególnie w okresie zimy;
   • rozwijanie sfery społecznej i emocjonalnej; rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole przez pełnienie różnorodnych ról; podnoszenie poczucia własnej wartości – odkrywanie swoich mocnych stron; przezwyciężanie nieśmiałości przez prezentowanie siebie i swoich upodobań w różnych formach wyrazu; budowanie więzi w grupie;
   • rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia, postaw twórczych; wyrabianie samodzielności podczas pracy, satysfakcji z samodzielnie wykonanego zadania.

  FOTORELACJA Z GRUDNIA: 

 • Grudzień u Sówek

  AKTUALNOŚCI:

   

  • Wtorek i czwartek– zajęcia języka angielskiego
  • Piątki- rytmika
  • Koncert ,,Co skrywa Pan Bałwan Zagadka?”
  • Warsztaty z Sensoplastyki
  • Warsztaty Świąteczne
  • Spotkanie z Policjantem

  Cele  na grudzień:

   • Poznawanie przez dzieci zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
   • Zapoznanie z tradycyjnymi ozdobami świątecznymi.
   • Kształtowanie radosnej postawy związanej ze zbliżającymi się Świętami oraz uczestnictwem bliskiej osoby w zabawie.
   • Wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej i w gronie rodzinnym.
   • Integrowanie rodziców, dzieci i nauczycieli.
   • Organizowanie sytuacji sprzyjającej wykorzystywaniu posiadanych sprawności i umiejętności.
   • Wywołanie radości z powodu zbliżających się świąt oraz uczestnictwa bliskich osób we wspólnej zabawie.
   • Rozwijanie umiejętności społecznych.
   • Wdrażanie do czerpania i przeżywania radości ze wspólnej zabawy.
   • Nabywanie umiejętności współpracy podczas zabawy w grupie.
   • Rozwijanie koncentracji uwagi.
   • Kształtowanie czynności samoobsługowych.
   • Rozwijanie mowy rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat.
   • Rozwijanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką, poczucia rytmu.
   • Rozwijanie sprawności manualnej i prawidłowego chwytu kredki, pędzla.
   • Kształcenie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie, porównywanie, próby układania rytmów.
   • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.
   • Rozwijanie umiejętności tworzenia koła, chodzenia parami.
   • Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych.

  FOTORELACJA Z LISTOPADA 

 • Listopad u Sówek

  AKTUALNOŚCI:

  • Poniedziałki i środy – zajęcia z języka angielskiego
  • Piątki  – rytmika
  • Teatr Koliberek „Słodki las”
  • Przegląd pieśni Patriotycznych
  • Teatr Baniek Mydlanych
  • „Dzień Misia ”
  • Koncert „Patriotyczna piosenka przedszkolaka”

   

  CELE NA LISTOPAD :

  • poszerzanie wiadomości dzieci na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, sławne postacie;
  • wzbogacanie słownika dziecka o pojęcia ojczyzna, mała ojczyzna, stolica, patriota, patriotyzm;
  • budowanie postawy patriotycznej przez kształtowanie umiejętności przyjmowanie odpowiedniej postawy w trakcie śpiewania hymnu państwowego, budzenia poszanowania dla wszystkich symboli narodowych;
  • budzenie zainteresowania własnym regionem, miejscowością – poznanie najważniejszych zabytków, miejsc w swojej miejscowości;
  • rozwijanie czynnego słownika i mowy dziecka; rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat;
  • rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę wiersza, tekstów piosenek, prostych rymowanek w j. polskim i angielskim;
  • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie elementów, porównywanie liczebności zbiorów, właściwe stosowanie określeń dużo, mało oraz określających położenie przedmiotów nad, pod, za, na. Zapoznanie z figurą geometryczną – trójkąt. Rozbudzanie intuicji geometrycznej, dostrzeganie kształtu trójkąta wśród innych figur;
  •  rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania muzyki instrumentalnej, rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności reagowania na akcent muzyczny, uwrażliwianie na elementy muzyki takie jak tempo, dynamika, wysokość dźwięków;
  • rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i wrażliwości estetycznej przez projektowanie i planowanie pracy, dobieranie barw i wykorzystywanie różnorodnych materiałów;
  • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas rysowania, odrysowywania, przyklejania, oddzierania, kreślenia linii po śladzie, kropkach, samodzielnie;
  • rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym i różnorodnymi zjawiskami przez prowadzenie zabaw doświadczalnych; doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji;
  • rozwijanie sfery społecznej i emocjonalnej; rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole przez pełnienie różnorodnych ról; podnoszenie poczucia własnej wartości – odkrywanie swoich mocnych stron; przezwyciężanie nieśmiałości przez prezentowanie siebie i swoich upodobań w różnych formach wyrazu; budowanie więzi w grupie;
  • rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia, postaw twórczych; wyrabianie samodzielności podczas pracy, satysfakcji z samodzielnie wykonanego zadania.

  FOTORELACJA Z PAŻDZIERNIKA 

 • Październik u Sówek

  Aktualności:

  • poniedziałki i środy – zajęcia języka angielskiego
  • piątki- rytmika
  • 10 Koncert Papaja Kids ,,Czy każdy zwierzak śpiewać p0trafi?’’.
  • Spektakl IPN ,,Historia Misia Wojtka”.
  • Teatr Baniek Mydlanych – Maja Chorzępa.
  • Dzień Edukacji Narodowej..
  • Mali Einsteini ,,Dlaczego pada deszcz”.

   

  Cele na październik:

   • Rozwijanie umiejętności społecznych
   • Wdrażanie do czerpania i przeżywania radości ze wspólnej zabawy.
   • Nabywanie umiejętności współpracy podczas zabawy w grupie.
   • Rozwijanie koncentracji uwagi.
   • Kształtowanie czynności samoobsługowych.
   • Rozwijanie mowy.
   • Rozwijanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką, poczucia rytmu.
   • Rozwijanie sprawności manualnej i prawidłowego chwytu kredki, pędzla.
   • Kształcenie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie, porównywanie, próby układania rytmów.
   • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.
   • Rozwijanie umiejętności tworzenia koła, chodzenia parami.
   • Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych
   • Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie trzech, porównywanie liczebności zbiorów.
   • Rozwijanie sprawności motorycznej w zakresie szybkości, skoczności, zwinności i zręczności.
   • Utrwalanie nazw warzyw i owocy.
   • Zdobywanie informacji na temat przygotowywania się zwierząt do zimy.

   

  FOTORELACJA Z WRZEŚNIA 

 • Wrzesień u Sówek

  Aktualności:

  • poniedziałki i środy – zajęcia języka angielskiego odbywają się w  a rytmika w 
  • piątki- rytmika
  • 07.09.2023 r. – zebranie z rodzicami
  • 15.09.2023 r. – Dzień kropki
  • 20.09.2023 r. – Dzień przedszkolaka
  • 28.09.2023 r. – Dzień jabłka
  • 30.09.2023 r. – Dzień chłopca 

  Cele na wrzesień:

  • Rozwijanie umiejętności społecznych.• Niwelowanie lęku związanego z nowym otoczeniem.
  • Wdrażanie do czerpania i przeżywania radości ze wspólnej zabawy.
  • Nabywanie umiejętności współpracy podczas zabawy w grupie.
  • Rozwijanie koncentracji uwagi.
  • Kształtowanie czynności samoobsługowych.
  • Rozwijanie mowy.
  • Rozwijanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką, poczucia rytmu.
  • Rozwijanie sprawności manualnej i prawidłowego chwytu kredki, pędzla.
  • Kształcenie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie, porównywanie, próby układania rytmów.
  • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.
  • Rozwijanie umiejętności tworzenia koła, chodzenia parami.Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych.