Organ prowadzący: Gmina Jabłonna
Odwiedź nas Faceboo, BIP ePUAP

Programy

 • „PRZEDSZKOLAK W ŚWIECIE EMOCJI” – Program autorski zajęć z zakresu edukacji społeczno- emocjonalnej dzieci w wieku przedszkolnym.

  Autor:  Anna Gamza, Aldona Florczak, Agnieszka Zagalska

  Chcemy by program „Przedszkolak w krainie emocji” kształtował wrażliwość społeczną i moralną dzieci oraz podnosił u nich poczucie własnej wartości poprzez uczestnictwo w działaniach pozwalających na poznanie swoich możliwości. Przedszkolak świadomy podejmowanych działań i związanych z nimi konsekwencji łatwiej odnajdzie się
  w szkolnej rzeczywistości oraz w grupie rówieśniczej.

  Główne cele programu:

  • Nabywanie umiejętności rozumienia siebie i innych, oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
  • Zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia i współdziałania z innymi.
  • Zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów.
  • Wyposażenie dzieci w umiejętności pozwalające na ocenę sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dziecka.

   Cele szczegółowe:
  Dziecko:

  • Nabywa umiejętności społeczne oraz podporządkowuje się ustalonym zasadom
   i regułom,
  • Buduje pozytywny obraz samego siebie,
  • Zwiększa poczucie własnej wartości,
  • Zaspokaja potrzebę „bycia ważnym”,
  • Rozpoznaje i nazywa emocje swoje i innych,
  • Ma świadomość, że uczucia mogą się zmieniać,
  • Rozwija swoją wrażliwość moralną,
  • Rozumie potrzeby poszanowania drugiego człowieka, jego odmienności
   i indywidualności,
  • Rozwija poczucie odpowiedzialności za siebie i innych,
  • Ma świadomość ponoszenia konsekwencji swoich czynów,
  • Rozumie potrzebę przestrzegania zasad bezpieczeństwa .