Organ prowadzący: Gmina Jabłonna
Odwiedź nas Faceboo, BIP ePUAP

Innowacje

 • „Jabłonna – moja mała Ojczyzna”

  Autorki: Elżbieta Dąbrowska, Aldona Florczak

  W okresie przedszkolnym kształtuje się osobowość przyszłego obywatela.
  Bardzo ważne jest, aby dziecko znało swoja tożsamość, odczuwało
  przynależność do grupy przedszkolnej, rodziny, grupy społecznej, kultury,
  języka i narodu. Należy tak pokierować procesem poznawczym dziecka, by
  wyposażyć je w wiedzę o najbliższym środowisku, czyli „jego małej
  Ojczyźnie”. Należy zatem kształtować u wychowanków przynależność do
  własnego regionu (miasta, wsi), jego tradycji i kultury.

  Cele główne innowacji:

  • Zapoznanie dzieci z historią i tradycjami regionu.
  •  Kształtowanie poczucia przynależności do swojego regionu w domu,
   przedszkolu i środowisku lokalnym.
  • Angażowanie rodziców do działań związanych z poznawaniem
   najbliższego otoczenia dzieci.
  • Poznawanie środowiska przyrodniczego i głównych instytucji gminnych.
  • Rozwijanie postaw patriotycznych.
  •  Wszechstronny rozwój dziecka i kształtowanie właściwych postaw
   społecznych oraz przygotowanie młodego pokolenia do pełnienie ról
   prospołecznych.

   

  Cele szczegółowe:

  •  Zbieranie informacji o swoim pochodzeniu.
  • Sprawne posługiwanie się przez dzieci swoim imieniem, nazwiskiem,
   adresem.
  •  Poznanie środowiska przyrodniczego swojego regionu, ukształtowania
   terenu, flory i fauny.
  • Zwracanie uwagi na piękno najbliższego otoczenia.
  •  Poznanie zabytków i instytucji użyteczności publicznej swojego regionu.
  • Rozwijanie zainteresowania swoją „małą Ojczyzną”.
  • Nauka właściwego zachowania w miejscach publicznych (kościół,
   muzeum, teatr, miejsce pamięci narodowej).
  • Aktywne uczestnictwo w życiu przedszkola, poprzez udział w różnych
   uroczystościach, wycieczkach i konkursach.
  •  Kształtowanie poczucia własnej wartości jako osoby, nauka szacunku
   wobec innych osób i ich pracy.
  • Rozwijanie przynależności do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej.
  • Znajomość symboli narodowych oraz położenia Polski w Europie i jej
   przynależności do krajów Unii Europejskiej.
  • Rozwijanie kreatywności i wyobraźni podczas działań plastycznych
   związanych z realizacją innowacji.

   

  „MOGĘ BYĆ KIM, CHCĘ”!

  Autorki: Marta Rejman, Anna Wysocka, Magdalena Frankowska

  Założenia innowacji:

  Ogólnopolski projekt edukacyjny „Mogę być, kim chcę” stanowi realizację jednolitej, uwzględniającej etapy rozwojowe uczestników, systemowej koncepcji preorientacji zawodowej, rozumianej jako ogół działań o charakterze wychowawczym, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym do środowiska pracy.

  Podczas realizacji działań projektowych przedszkolaki poznają zasady pracy, zakres czynności wykonywanych przez ludzi wykonujących wybrane zawody, niezbędne wyposażenie i urządzenia podczas wykonywania poszczególnych zadań, ale przede wszystkim będą miały możliwość rozbudzenia w sobie pasji, zainteresowań, predyspozycji oraz odkryją swoje mocne i słabe strony. Dzieci rozwiną w sobie gotowość do uczestniczenia w różnych sytuacjach i umiejętność reagowania na nie, porozumiewania się, argumentowania, słuchania innych, zadawania pytań oraz odporności i inteligencji emocjonalnej; zintegrują się ze środowiskiem lokalnym oraz zobaczą, że zawód to nie tylko praca wykonywana dla pieniędzy, ale również dla rozwijania pasji i zamiłowania.

  Główne cele innowacji:

  • Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących norm i zasad społecznych – rozwijanie samodzielności i niezależności życiowej;
  • Kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania odkrywanie i promowanie pożądanych wartości, rozumienie ich i stosowanie w życiu codziennym;
  • Budzenie zainteresowań związanych z przyszłym zawodem, rozwijanie pasji; poszerzanie wiedzy i zainteresowań dzieci na temat wybranych zawodów wykonywanych przez dorosłych;
  • Uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka, nauczenie odpowiedzialności, oceniania swojego zachowania i innych;
  • Eksponowanie pozytywnych cechy charakteru i swoich mocnych stron;
  • Wskazywanie konsekwencji zachowań aspołecznych, odnoszenie się do innych z szacunkiem i życzliwością;
  • Wzmacnianie więzi emocjonalne z rodziną;
  • Uwrażliwienie na piękno otaczającego świata;
  • Uwrażliwienie na krzywdę innych i aktywizowanie do niesienia pomocy potrzebującym, kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
  • Wdrażanie do poszanowania pracy ludzi wybranych zawodów;
  • Rozwijanie twórczego myślenia oraz wyobraźni;
  • Rozwijanie aktywności twórczej oraz poznawczej dzieci, zapoznanie dzieci z pracą ludzi w różnych zawodach;
  • Poszerzanie zasobu słownictwa związanego z danym zawodem.

  „DAR ZABAWY – WYKORZYSTANIE PEDAGOGIKI F.FROEBLA W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM”.
  Autor: Monika Tauz

  Cele główne:

  •  Rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku ojczystym;
  •  Kształtowanie zdolności nauki czytania i pisania;
  •  Nabywanie umiejętności matematycznych; Kształtowanie myślenia twórczego.

  Cele szczegółowe:

  • Rozwijanie zdolności porozumiewania się za pomocą mowy i znaków
   w języku ojczystym;
  • Rozwijanie języka pod względem artykulacyjnym, gramatycznym
   i słownikowym;
  •  Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej;
  •  Rozwijanie gotowości do nauki pisania i czytania;
  •  Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
  •  Usprawnianie motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
  •  Tworzenie okazji do ćwiczenia funkcji percepcyjno-motorycznych
   w działaniach plastyczno-konstrukcyjnych;
  •  Tworzenie okazji do odczytywania i tworzenia znaków oraz symboli
   graficznych, a także pisania;
  •  Rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań i problemów
   matematycznych w zabawie;
  •  Budowanie pojęć matematycznych;
  •  Rozwijanie myślenia operacyjnego;
  •  Wspieranie rozwoju wyobraźni i myślenia twórczego;
  •  Budowanie wiary we własne siły i rozwijanie zdolności autoprezentacji;
  •  Rozbudzanie ekspresji twórczej w sferze werbalnej, plastycznej i ruchowej;
  •  Zachęcanie do poznawania samego siebie – swoich mocnych i słabych
   stron.

  „BAJKOWA KRAINA JULIANA TUWIMA I NIE TYLKO…”

  Autor: Małgorzata Wieczorek

  Cele ogólne:

  • Kształtowanie zainteresowań czytelniczych.
  • Wspomaganie i stymulowanie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka.
  • Stymulowanie procesu edukacji językowej.
  • Ukazanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych.

  Cele szczegółowe:

  • Poznanie utworów literatury dziecięcej (opowiadań, bajek, wierszy i baśni).
  • Zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom, uświadomienie roli czytania w życiu dziecka.
  • Stworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela.
  • Kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego. Budzenie zainteresowania czynnością czytania i pisania.
  • Włączenie rodziców w życie przedszkola .
  • Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.
  • Budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem.
  • Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.
  • Wyrabianie nawyku czytania oraz zamiłowania do książek.
  • Wyrabianie nawyku dbania o książki i szanowania ich.
  • Przygotowanie dzieci do późniejszego, już samodzielnego wyboru książek.
  • Rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.
  • Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dziecka.
  • Rozwijanie motoryki małej.
  • Stwarzanie warunków do przełamywania nieśmiałości poprzez występowanie przed szerszą publicznością.

   

  „SAVOIR VIVRE – CZYLI LEKCJE DOBREGO WYCHOWANIA DLA PRZEDSZKOLAKÓW

  Autorki: Anna Gamza,  Aldona Florczak, Agnieszka Zagalska

  Założenia innowacji:

  W każdej grupie społecznej obowiązują określone zasady postępowania, czyli kodeks. Również funkcjonowanie każdej grupy przedszkolnej związane jest z wypracowaniem pewnych, obowiązujących wszystkich zasad. Grupa więc wspólne ustala pewne reguły, których przestrzega.

  Takie reguły dotyczą również zasad właściwego zachowania się w różnych miejscach. Innowacja będzie uczyła życzliwości, uprzejmości, kultury wypowiedzi, umiejętności odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach życia: podczas posiłku, w autobusie,
  w kinie, w teatrze oraz tolerancji dla osób starszych i chorych.

  Główne cele innowacji:

  • Stosowanie form grzecznościowych (proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia) w życiu codziennym.
  • Dbałość o siebie i własne otoczenie.
  • Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych miejscach.
  • Kształtowanie szacunku dla osób starszych i chorych.
  • Nauka bycia życzliwym, kulturalnym i dobrym człowiekiem.
  • Stwarzanie sytuacji rozwijających myślenie dzieci.

   

   „ZABAWY MATEMATYCZNE PRZEDSZKOLAKÓW”

  Autorki: Anna Gamza, Aldona Florczak,  Agnieszka Zagalska

  Założenia innowacji „Zabawy matematyczne przedszkolaków” są skorelowane z celami zawartymi w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego:

  • Rozbudzenie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działania z zakresu edukacji matematycznej.
  • Nabywania wiadomości i umiejętności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej.
  • Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.
  • Stwarzanie warunków sprzyjających nabywaniu kompetencji matematycznych
   w toku zabawy.
  • Kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym.

  Główne cele innowacji:

  • Poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o możliwość rozwijania zainteresowań matematycznych dzieci i nabywania umiejętności związanych z naukami ścisłymi.
  • Wzbogacenie wiedzy matematycznej i kształtowanie dojrzałości do uczenia się matematyki.
  • Aktywizowanie procesu myślenia i wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.
  • Tworzenie warunków do czerpania radości z zabaw matematycznych.

  Cele szczegółowe:

  Szczegółowo będziemy zajmować się następującymi zagadnieniami:

  • Przeliczanie elementów w miarę możliwości dzieci.
  • Klasyfikowanie elementów.
  • Tworzenie zbiorów i rytmów.
  • Utrwalenie znajomości podstawowych figur geometrycznych.
  • Swobodne określanie kierunków w przestrzeni i na kartce papieru.
  • Wprowadzenie do kodowania i zachęcanie do wykonywania zadań związanych
   z kodowaniem.
  • Wprowadzenie jednostek miary i wagi w miarę możliwości dzieci.
  • Określanie następstw czasu i umiejętność posługiwania się zegarem.
  • Przygotowanie do wykonywanie prostych działań matematycznych i zadań z treścią
   w miarę możliwości dzieci.

   

   „EKOLUDKI, CZYLI Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT”

  Autor: Anna Falkowska, Sabina Sowińska,

  Założenia innowacji:

    Naturalną cechą dzieci jest rozbrajająca ciekawość, potrzeba zadawania pytań, dociekanie, chęć poznawania świata. Dziecko na każdym kroku czuję się jako mały odkrywca. Zadaniem nas dorosłych jest nakierowywać dziecko na właściwy trop, by samo dostrzegło, że rozwiązanie jest niezwykle proste. Dzięki temu nauczy się samodzielnie rozwiązywać wszystkie problemy a ta umiejętność z pewnością podniesie wiarę w siebie, we własne możliwości. Realizacja tej innowacji zachęci do myślenia, uruchomi wyobraźnię, kreatywność. Wyposaży naszych podopiecznych w określone wiadomości, umiejętności          i postawy, w prosty sposób przybliży dzieciom świat przyrody, uświadomi że wszyscy jesteśmy jej cząstką oraz uwrażliwi na zagrożenia płynące z działalności ludzi na otaczający nas świat a także rozwinie pozytywne postawy proekologiczne.

  Główne cele innowacji:

  • Wyjaśnienie podstawowych zasad ochrony środowiska.
  • Uświadomienie wychowankom, że wszystko to, co jest potrzebne człowiekowi do życia czerpie z naturalnego środowiska.
  • Rozumienie potrzeby ochrony środowiska.
  • Dostarczenie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na ziemi,
   w tym zapoznanie z budową i czynnościami życiowymi oraz sposobami przystosowania się do środowiska.
  • Propagowanie z racjonalnego korzystania z zasobów środowiska naturalnego.
  • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.
  • Propagowanie racjonalnego korzystania z zasobów środowiska naturalnego.
  • Uświadamianie konieczności stosowania technologii sprzyjających środowisku oraz utylizacji odpadów.
  • Uwrażliwienie na piękno przyrody.
  • Rozwijanie zdolności poznawczych.
  • Integrowanie działań proekologicznych przedszkola i rodziny.