Organ prowadzący: Gmina Jabłonna
Odwiedź nas Faceboo, BIP ePUAP

Deklaracja dostępności

 • Deklaracja dostępności Strony internetowej Przedszkola Gminnego w Jabłonnie

  Przedszkole Gminne w Jabłonnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Przedszkola Gminnego w Jabłonnie.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Treści niedostępne

  • nie wszystkie grafiki posiadają tekst alternatywny (dotyczy treści importowanych
  •  z poprzedniej wersji strony oraz galerii zdjęć) – tj. naruszenie zasady 1.1.1,
  • dokumenty załączone do treści strony nie zawsze zawierają wersje tekstową,
  •  w szczególności skany decyzji, zarządzeń itp. – tj. naruszenie zasady 1.1.1,
  • zaproszenia na wydarzenia nie posiadają wersji tekstowej (ich jedyną treścią jest obrazek-plakat z zaproszeniem) – tj. naruszenie zasady 1.1.1,
  • brak audiodeskrypcji dla multimediów
  • strona zawiera materiały w formie skanów pozbawionych wersji tekstowej

  Wyłączenia

  • nie wszystkie grafiki posiadają tekst alternatywny (dotyczy treści importowanych
  • z poprzedniej wersji strony oraz galerii zdjęć) – tj. naruszenie zasady 1.1.1,
  • dokumenty załączone do treści strony nie zawsze zawierają wersje tekstową,
  •  w szczególności skany decyzji, zarządzeń itp. – tj. naruszenie zasady 1.1.1,
  • zaproszenia na wydarzenia nie posiadają wersji tekstowej (ich jedyną treścią jest obrazek-plakat z zaproszeniem) – tj. naruszenie zasady 1.1.1,
  • brak audiodeskrypcji dla multimediów
  • strona zawiera materiały w formie skanów pozbawionych wersji tekstowej

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Ewa Matusik.
  • E-mail: pgjablonna@wp.pl
  • Telefon: 227320209

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Gminnego w Jabłonnie
  • Adres: ul. Modlińska 103B, 05-110 Jabłonna
  • E-mail: pgjablonna@wp.pl
  • Telefon: 227320209

  Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Siedziba Przedszkola Gminnego w Jabłonnie: 

  ul. Modlińska 103B 

  05-110 Jabłonna 

  Do budynku prowadzą dwa wejścia. Na każdym parkingu znajduje się po jednym miejscu parkingowym dla niepełnosprawnych. Pierwsze wejście od strony ulicy Modlińskiej i drugie od strony ulicy Parkowej (od ośrodka zdrowia w Jabłonnie). Wejście od strony ulicy Parkowej jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – jest podjazd dla wózków. 

  Drzwi wejściowe obu wejść posiadają minimalne wymiary skrajni potrzebne do poruszania się osób na wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osób poruszających się z białą laską, przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski. 

  Budynek posiada parter oraz piętro. Na piętro prowadzą schody, które oznakowane są zgodnie z obowiązującymi normami, tj. na pierwszym i ostatnim stopniu jest żółto czarna taśma. 

  W budynku nie ma windy osobowej. Osoby z niepełnosprawnością mają dostęp do wszystkich pomieszczeń budynku zlokalizowanych tylko na parterze z wyłączeniem pomieszczeń technicznych. 

  Biuro znajduje się od ulicy Modlińskiej, na parterze po prawej stronie od wejścia. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami pracownik wychodzi do interesanta ze szczególnymi potrzebami, w tym interesanta z niepełnosprawnością ruchową.  

  Na parterze budynku, przy wejściu od ulicy Parkowej, znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością (w holu po lewej stronie za szatnia dzieci). 

  W budynku przy każdym wejściu oraz na piętrze przy schodach znajduje się plan sytuacyjny budynku, nie ma on oznaczeń w alfabecie Braillea, oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. 

  W budynku jest brak środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w szczególności pętli indukcyjnych oraz innych technologii, których celem jest wspomaganie słyszenia. 

  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

  Do budynku można wejść z psem asekuracyjnym i psem przewodnikiem. 

  Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnej.