Organ prowadzący: Gmina Jabłonna
Odwiedź nas Faceboo, BIP ePUAP

Kącik specjalistów

 • KWIECIEŃ

  MIESIĄC SWIADOMOŚCI O AUTYZMIE

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA

  A. Adamczyk, S. Walczak, E. Ciszewska
 • LOGOPEDIA

  K. Szymczyk, U. Kaczmarska
 • PSYCHOLOG/PEDAGOG

  H. Pytkowska, K. Jastrzębska, A. Kielec

  Na czym polegają zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne?

  Celem zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne jest modyfikacja zachowań na bardziej aprobowane społecznie. Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych przez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane. Mają na celu wzmocnienie oddziaływań terapeutycznych i profilaktycznych w odniesieniu do dzieci i młodzieży, którzy z różnych przyczyn: osobowościowych, rozwojowych, środowiskowych mają problemy w zakresie nawiązywania relacji z rówieśnikami i funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych, co przekłada się na poziom sukcesu osobistego, obraz samego siebie, prawdopodobieństwo występowania nieakceptowanych społecznie zachowań. Problemy emocjonalne, społeczne i „trudne” zachowania często przekładają się na kłopoty z nauką.

   

  Jakie umiejętności są rozwijane na zajęciach? 

  • samoświadomość – budowanie adekwatnego obrazu własnej osoby (mocne i słabe strony, akceptacja swojej indywidualności, odrębności, tożsamości),
  • motywacja wewnętrzna,
  • rozpoznawanie emocji/uczuć własnych i innych osób, identyfikowanie emocji wywołanych sytuacją, pragnieniem, komunikowanie emocji,
  • samoregulacja – panowanie nad emocjami, wyrażanie emocji/uczuć w sposób akceptowany społecznie,
  • przestrzeganie norm i obowiązujących zasad,
  • odpowiedzialność – uczenie podejmowania decyzji z uwzględnieniem ich konsekwencji, podkreślanie związków przyczynowo skutkowych w każdej sytuacji – wskazywanie logicznego powiazania między sytuacjami, zdarzeniami a ich skutkami,
  • rozumienie zachowań/sytuacji społecznych, przyjmowanie perspektywy innych, przewidywanie zachowania innej osoby,
  • rozpoznawanie zachowań asertywnych, empatia, cierpliwość, myślenie o innych, słuchanie innych,
  • rozumienie komunikacji, efektywne komunikowanie się i nawiązywanie pozytywnych relacji, kultury osobistej, manier, wyrażanie szacunku,
  • radzenie sobie ze stresem,
  • rozwiązywanie konfliktów/problemów, podejmowanie wyborów,
  • skuteczne współdziałanie w zespole, funkcjonowanie w grupie,

  ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

  U. Felczak - Tomanek

  Na czym polegają zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

  Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dostosowany jest do indywidualnych potrzeb dziecka. Zajęcia różnią się także w zależności od wieku ucznia. Dlatego tak ważne jest:

  • zapoznanie się z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli dziecko taką posiada),
  • ocena umiejętności dziecka, m.in. w zakresie funkcji językowo-wzrokowych, funkcji wzrokowo-przestrzennych, 
  • ocena poziomu motywacji dziecka do uczenia się,
  • rozpoznanie mocnych i słabych stron dziecka.

  Organizacja zajęć zawsze wymaga indywidualnego podejścia. Zarówno, kiedy prowadzona jest terapia indywidualna, jak i kiedy odbywają się zajęcia grupowe.

  W czasie zajęć wykorzystuje się techniki aktywizujące, takie jak burza mózgów, wizualizacja, gry i zabawy dydaktyczne. Zajęcia mają za zadanie  rozwijanie  motywacji dziecka do nauki. Aktywizacja podnosi efektywność zajęć, zwiększa ich koncentrację, pomaga dziecku dostrzec własne sukcesy,  umacniając wiarę we własne możliwości. Warto pamiętać, że odnalezienie skutecznej metody uczenia się pomaga dziecku  pokonywać  trudności i umożliwia uzyskiwanie dobrych wyników.