Wiewiórki

 • Maj w Wiewiórkach

  Co wydarzy się u Wiewiórek w maju:

  • 19 maj – Światowy Dzień Pszczół
  • 20 maj – Festyn Rodzinny w Przedszkolu Gminnym w Jabłonnie
  • 26 maj – wycieczka autokarowa do Julinka

  Maj – cele:

  • Rozwijanie postawy patriotycznej poprzez poznawanie tradycji związanych ze Świętami Narodowymi (1, 2 i 3 Maja) oraz utrwalenie symboli narodowych.
  • Utrwalenie nazw wybranych środków lokomocji.
  • Rozbudzenie zainteresowania światem przyrody.
  • Poznanie wybranych roślin i zwierząt zamieszkujących łąkę.
  • Rozwijanie kompetencji matematycznych, takich jak: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie (w miarę możliwości dzieci).
  • Rozumienie pojęcia „rośliny pod ochroną” i poznanie wybranych roślin objętych ochroną. Rozwijanie zainteresowania literami. Poznanie liter: f i h.
  • Rozwijanie analizy i syntezy głoskowej.
  • Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.
  • Rozwijanie koordynacji ruchowej i prawidłowej postawy ciała.
  • Wzbogacenie wiedzy na temat życia i roli pszczół w przyrodzie.
  • Rozwijanie empatii i troski o owady oraz środowisko przyrodnicze.
  • Promowanie zdrowych nawyków żywieniowych, w tym przebywania na świeżym powietrzu.
  • Poznanie etapów powstawania miodu i pracy pszczelarza.
  • Rozwijanie poczucia rytmu podczas zabaw przy muzyce.
  • Budowanie relacji rodzinnych.
  • Rozwijanie postawy badawczej.
  • Zachęcanie do samodzielnego eksperymentowania i wyciągania wniosków z obserwacji.
  • Kształtowanie postawy szacunku wobec niepełnosprawności.

  Fotorelacja z kwietnia:

  Kwiecień w Wiewiórkach:

  Co wydarzy się u Wiewiórek w kwietniu:

  • 3 kwiecień – Niebieski Dzień – „Międzynarodowy Dzień Świadomości Autyzmu”;
  • 4 kwiecień – Wycieczka autobusem komunikacji miejskiej do kina Helios w Legionowie na film „Wróżka Zębuszka”;
  • 5 kwiecień – Poszukiwanie Wielkanocnego Zajączka;
  • 21 kwiecień – obchody Światowego Dnia Ziemi.

  Kwiecień – cele:

  • Poznanie tradycji związanych z Wielkanocą.
  • Rozwijanie zainteresowania literami. Poznanie liter: ł, w, z, ż.
  • Rozwijanie analizy i syntezy głoskowej.
  • Nauka zachowania w miejscach publicznych takich,  jak autobus komunikacji miejskiej i kino.
  • Poznanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole.
  • Rozwijanie umiejętności słuchania czytanego tekstu ze zrozumieniem.
  • Rozwijanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt domowych.
  • Przypomnienie nazw zwierząt gospodarskich i ich rola dla człowieka.
  • Poznanie zwierząt mieszkających w różnych partiach lasu.
  • Kształtowanie właściwych postaw ekologicznych.
  •  Uświadomienie dzieciom konieczności ochrony środowiska przyrodniczego.
  • Zapoznanie ze sposobami mierzenia długości.
  • Poszerzenie wiedzy na temat bogactw naturalnych Ziemi.
  • Wdrażanie do segregowania odpadów.
  • Zapoznanie z mapą Polski  i poznanie wybranych nazw miast Polski.
  • Poznanie legendy o Warsie i Sawie.
  • Utrwalenie symboli narodowych.
  • Rozwijanie przynależności narodowej i kształtowanie postawy patriotycznej.
  • Poznanie wspólnoty państw – Unii Europejskiej.
  • Zapoznanie z symbolami Unii Europejskiej.

  Fotorelacja z marca:

  Marzec w Wiewiórkach

  Co wydarzy się w marcu?

  • 8 marzec – Dzień Kobiet;
  • 8 marzec – warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej;
  • 13-17 marzec – realizacja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Tydzień bajek polskich”;
  • 16 marzec – występ w Ratuszu w Legionowie na konkursie powiatowym „Zdrowie w bajce”;
  • 21 marzec – uroczyste powitanie Wiosny; Dzień Kolorowej Skarpetki

  Marzec – cele:

  • Wzbogacenie wiedzy na temat czasów prehistorycznych i na temat dinozaurów.
  • Rozwijanie swobody ruchów przy muzyce.
  • Poznanie wybranych zawodów wykonywanych przez kobiety.
  • Rozwijanie sprawności manualnych i wyobraźni podczas tworzenia pracy z różnych materiałów plastycznych.
  • Poznanie zawodu paleontologa.
  • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
  • Zapoznanie z etapami ewolucji człowieka.
  • Rozwijanie zainteresowania polskimi bajkami dla dzieci.
  • Kształtowanie dojrzałości emocjonalno-społecznej.
  • Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie dostępnym dziecku.
  • Rozbudzenie ciekawości poznawczej i zainteresowania nowinkami technicznymi.
  • Zachęcanie do prowadzenia obserwacji przyrodniczych
  • Poznanie cech charakterystycznych dla wiosny.
  • Rozwijanie orientacji w przestrzeni i na kartce papieru
  • Poznanie nazw wybranych kwiatów wiosennych.
  • Rozwijanie wiedzy na temat przestrzeni kosmicznej.
  • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej

  Fotorelacja z lutego:

  Luty w Wiewiórkach

  Aktualności:

  • 10.02.2023r.- bal karnawałowy

  Cele dydaktyczne na luty:

  • Zapoznanie z wybranymi zawodami.
  • Poznanie wybranych  instrumentów muzycznych.
  • Zachęcanie dzieci do tworzenia nowych neologizmów.
  • Usprawnianie wycinania nożyczkami.
  • Poznanie wybranych  instrumentów muzycznych.
  • Rozwijanie słuchu poprzez rozwiązywanie zagadek dźwiękowych.
  • Rozwijanie zainteresowania kinem i teatrem.
  • Zapoznanie dzieci z postaciami wybranych malarzy.
  • Zapoznanie dzieci ze sztuką malarstwa.
  • Ćwiczenie dodawania i odejmowania w zakresie 9 lub w miarę możliwości dzieci.
  • Zapoznanie dzieci z legendą o ,,Złotej kaczce’.’
  • Utrwalenie pojęcia przysłowie.
  • Uczenie dzieci niektórych polskich przysłów.
  • Zapoznanie dzieci z polskim systemem monetarnym.

  Fotorelacja ze stycznia:

  Styczeń w Wiewiórkach

  Aktualności:

  • 9 styczeń  – wycieczka autokarowa do BOK na przedstawienie teatralne „Pinokio”
  • 11 styczeń – warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej – spotkanie III
  • 27 styczeń – wycieczka do Legionowa na Koncert Disney

  Cele dydaktyczne na styczeń:

  • Uświadomienie upływu czasu i cykliczności w przyrodzie.
  • Utrwalenie nazw dni tygodnia.
  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat i uważnego słuchania czytanego tekstu.
  • Zachęcanie do samodzielnego eksperymentowania.
  • Rozwijanie kreatywności poprze łączenie różnych materiałów plastycznych.
  • Poznanie pracy zegarmistrza i przedmiotów służących do odmierzania czasu.
  • Nauka bycia widzem podczas przedstawienia teatralnego i koncertu.
  • Poznanie czterech żywiołów (ogień, woda, ziemia i powietrze) i ich roli w życiu człowieka.
  • Kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu.
  • Wzbudzanie szacunku dla osób starszych.
  • Poznanie liczby 8.
  • Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zakresie 8 lub w miarę możliwości dzieci.
  • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
  • Rozwijanie ekspresji ruchowej i słownej poprzez łączenie śpiewu z elementem ruchu.
  • Rozwijanie zainteresowania literami. Poznanie liter: „u”, „y”, „k” i „j”.
  • Budowanie więzi międzypokoleniowej poprzez rozmowy o dziadkach.
  • Poznanie nazw ptaków zimujących w Polsce.
  • Kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt w czasie zimy (dokarmianie ptaków).
  • Dostrzeganie emocjonalnej wartości środowiska przyrodniczego.
  • Poznanie pracy leśniczego.
  • Rozwijanie koncentracji uwagi  i współpracy w grupie poprzez wspólne zabawy.
  • Stwarzanie przyjaznej atmosfery w grupie poprzez wspomnienie wydarzeń przedszkolnych, w których dzieci brały udział. Tworzenie pamiętnika grupy.
  • Poznanie tradycji związanych z karnawałem.

  Fotorelacja z grudnia:

  Grudzień w Wiewiórkach

  Aktualności:

  • 1 grudzień – warsztaty świąteczne z rodzicami, wspólne ubieranie choinki
  • 6 grudzień – mikołajkowa sesja świąteczna
  • 7 grudzień – przedstawienie teatralne i wręczenie prezentów przez Mikołaja
  • 14 grudzień – pierwsza pomoc – 2 spotkanie z ratownikiem
  • 14 grudzień – występ świąteczny dla rodziców

  Cele dydaktyczne na grudzień:

  • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmieniająca się porą roku.
  • Rozwijanie pamięci poprzez zapamiętywanie treści wierszy i piosenek.
  • Rozwijanie poczucia rytmu.
  • Rozwijanie aktywności twórczej poprzez łączenie różnych elementów w trakcie działań plastycznych.
  • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej i szybkiej reakcji na umówiony sygnał.
  • Poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
  • Nauka bycia aktorem podczas występu świątecznego dla rodziców.
  • Poznanie potraw z wigilijnego stołu.
  • Rozwijanie umiejętności dokładnego wycinania po linii.
  • Czerpanie radości ze wspólnego świętowania i kolędowania.
  • Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
  • Rozwijanie zainteresowania literami, poznanie liter: „e”, „d” i „s”.
  • Kształtowanie umiejętności matematycznych, takich jak: przeliczanie elementów w miarę możliwości dzieci, klasyfikowanie elementów oraz kontynuowanie rytmów. Poznanie liczb 6 i 7.

  Fotorelacja z listopada:

  Listopad w Wiewiórkach

  Aktualności:

  • 10 listopada – udział grupy w recitalu pieśni patriotycznych  z okazji Święta Niepodległości.
  • 15 listopada – warsztaty historyczne z Centrum Edukacyjnym IPN.
  • 18 listopada – udział w przedstawieniu teatralnym „Jak pradziadek Lech upiekł pierwszy chleb”.
  • 22 listopada – udział w warsztatach z pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • 25 listopada – oglądnie przedstawienia teatralnego z okazji Dnia Pluszowego Misia oraz odbiór nagród za udział w konkursie plastycznym „Mój przyjaciel miś”.
  • 28 listopada – wycieczka autokarowa do Smart Kids Planet w Fabryce Norblina w Warszawie.
  • 29 listopada – warsztaty z mamą Wiktorii, wykonywanie ozdób z szyszek.

  Cele dydaktyczne na listopad:

  • Rozwijanie wiedzy na temat rodziny. Poznanie pojęcia „drzewo genealogiczne”.
  • Zachęcanie do poznawania swojej miejscowości.
  • Kształtowanie postawy patriotycznej.
  • Utrwalenie symboli narodowych.
  • Poznanie wybranych legend.
  • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.
  • Uwrażliwienie na piękno własnego kraju.
  • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas samodzielnych działań plastycznych.
  • Poznanie wybranych strojów i potraw regionalnych.
  • Rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi.
  • Rozwijanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, stosowanie określeń: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”.
  • Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
  • Poznanie historii pluszowego misia.
  • Wdrażanie do dbania o swoje zabawki.
  • Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i dbałości o własne zdrowie.
  • Rozwijanie zainteresowania literami, poznanie liter: „t” i „l”.
  • Rozwijanie umiejętności matematycznych, poznanie zapisu liczb: 4 i 5.

  Fotorelacja z października:

  Październik w Wiewiórkach

  Aktualności:

  • 13 październik – występ grupy z okazji Dnia Edukacji Narodowej
  • 17 październik – udział w przedstawieniu teatralnym „O pchle, co manier nie miała”
  • 19 październik – wycieczka do Mostówki na warsztaty ceramiczne.

  Cele dydaktyczne na październik:

  • Kształtowanie nawyków prozdrowotnych.
  • Rozwijanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi dotyczących treści wysłuchanego utworu.
  • Poznanie pracy lekarza.
  • Rozwijanie zainteresowania literami, poznanie liter: ”a”, „o” i „m”.
  • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
  • Rozwijanie umiejętności matematycznych, poznanie zapisu liczb: 1, 2 i 3.
  • Rozwijanie postawy proekologicznej.
  • Pokonywanie tremy podczas występu, rozwijanie umiejętności bycia aktorem.
  • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
  • Zachęcanie do samodzielnych obserwacji przyrodniczych.
  • Uświadomienie konieczności dbania o zwierzęta domowe.
  • Poznanie jesiennych zwyczajów wybranych zwierząt.
  • Rozwijanie postawy badawczej.

  Fotorelacja z września:

  Wrzesień w Wiewiórkach

  Aktualności:

  • 7 wrzesień – Wspomnienia z wakacji – wyjście na lody.
  • 15 wrzesień – obchody Międzynarodowego Dnia Kropki.
  • 20 wrzesień – Dzień Przedszkolaka
  • 28 wrzesień – wycieczka na lotnisko Chopina w Warszawie
  • 30 wrzesień – Dzień Chłopaka

  Cele dydaktyczne na wrzesień:

  • Czerpanie radości ze wspólnych zabaw.
  • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sali, na placu zabaw oraz  podczas spacerów  i wycieczek.
  • Poznanie funkcji i obowiązków dyżurnego.
  • Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w miarę możliwości dzieci.
  • Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych.
  • Utrwalenie numerów alarmowych.
  • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.
  • Rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania emocji.
  • Rozumienie pojęcia szacunku, przyjaźni, radości poprzez obchody Międzynarodowego Dnia Kropki.
  • Poznanie części ludzkiego ciała, utrwalenie pojęcia para.
  • Rozwijanie myślenia logicznego.
  • Przypomnienie i utrwalenie oznak  pory roku, jaką jest jesień.
  • Rozwijanie wiedzy na temat wybranych drzew.
  • Nazywanie wybranych owoców i warzyw.
  • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.