RRRRRR

 • Statut

  Statut przedszkola jest aktem wewnętrznego prawa, regulującym organizację pracy przedszkola i fundamentalne zasady jego działania. Uwzględniając specyfikę pracy każdego przedszkola, statut powinien zawierać regulacje zgodne z celami i zadaniami stawianymi przed przedszkolem przez bezpośrednich odbiorców jego oferty – dzieci, rodziców i pracowników przedszkola. Jeżeli chcesz się z nim zapoznać kliknij tutaj: STATUT PRZEDSZKOLA GMINNEGO W JABŁONNIE

  Koncepcja

  Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola w swoich działaniach strategicznych uwzględnia oczekiwania rodziców, mocne strony, wyzwania  edukacyjne i cywilizacyjne. Realizacja zamierzeń wymaga pracy całego grona pracowników. Istotne jest więc przekonanie społeczności przedszkolnej do wizji oraz uświadomienie znaczenia ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki. Podjętym działaniom towarzyszy stała refleksja i analiza tego, co można zmienić na lepsze.

  Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

  Przedszkole jest integralnym elementem środowiska w którym działa, dlatego ważna jest również współpraca ze środowiskiem lokalnym. W ramach podejmowanych działań będziemy pozyskiwać Przyjaciół Przedszkola, którzy widzą celowość i skuteczność systematycznej współpracy. Współpraca ta musi być mocną stroną placówki służącą efektywniejszemu osiąganiu zamierzonych celów wychowawczych i edukacyjnych oraz wypracowaniu dobrej pozycji przedszkola w środowisku lokalnym. Zapoznaj się z naszym aktualnym planem:Plan Współpracy Przedszkola Gminnego w Jabłonnie

  Procedury

  W tym dokumencie znajdą Państwo takie procedury jak: 

  • Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola PROCEDURA NR 1, załącznika do procedury nr 1
  • Procedura postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub w wolnym związku PROCEDURA NR 2
  • Procedura postępowania nauczycieli i całego personelu w przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzył się nieszczęśliwy wypadek PROCEDURA NR 3
  • Procedura dotycząca przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore PROCEDURA NR 4
  • Procedura dotycząca bezpieczeństwa na placu zabaw, w czasie spacerów i organizowanych wycieczek poza teren przedszkola PROCEDURA NR 5, załączniki do procedury Nr 5
  • Procedura dotycząca zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego PROCEDURA NR 6
  • Procedura postępowania nauczyciela w sytuacjach stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, wobec którego stosowana jest przemoc lub zachowania agresywne PROCEDURA NR 7
  • Procedura dotycząca realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego PROCEDURA NR 8
  • Procedura dotycząca postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu PROCEDURA NR 9

  oraz regulaminy:

   

  Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi, gdyż to one nadają konkretne kroki postępowania w przypadkach zagrożenia zdrowia, życia itp.

  Odpowiedzialność prawna

  Administratorami strony internetowej www.przedszkolejablonna.pl są p. Anna Gamza,  p. Anna Rusiecka oraz p. Anna Gawlik. Współtwórcami przedszkolnego logo są p. Olga Januszewska i p. Robert Żbikowski. Wszystkie teksty, rysunki i obrazki publikowane na stronie są zastrzeżone prawami autorskimi i należą do pracowników przedszkola.