Dokumentacja

 • Statut

  Statut przedszkola jest aktem wewnętrznego prawa, regulującym organizację pracy przedszkola i fundamentalne zasady jego działania. Uwzględniając specyfikę pracy każdego przedszkola, statut powinien zawierać regulacje zgodne z celami i zadaniami stawianymi przed przedszkolem przez bezpośrednich odbiorców jego oferty – dzieci, rodziców i pracowników przedszkola. Jeżeli chcesz się z nim zapoznać kliknij tutaj: statut oraz zobacz aneks: statut-aneks

  Koncepcja

  Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola w swoich działaniach strategicznych uwzględnia oczekiwania rodziców, mocne strony, wyzwania  edukacyjne i cywilizacyjne. Realizacja zamierzeń wymaga pracy całego grona pracowników. Istotne jest więc przekonanie społeczności przedszkolnej do wizji oraz uświadomienie znaczenia ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki. Podjętym działaniom towarzyszy stała refleksja i analiza tego, co można zmienić na lepsze.

  Plan współpracy z rodzicami

  Współpraca z rodzicami jest jednym z najistotniejszych czynników warunkujących osiąganie dobrych rezultatów w pracy wychowawczej i dydaktycznej na każdym etapie  nauczania. Przedszkole jest pierwszym etapem edukacji małego dziecka, dlatego też współpraca z opiekunami odgrywa tu szczególnie ważną rolę. Rodzina bez przedszkola może  wiele uczynić dla dziecka, przedszkole bez rodziców niewiele.  Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym planem współpracy z rodzicami przedszkola:

  Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

  Przedszkole jest integralnym elementem środowiska w którym działa, dlatego ważna jest również współpraca ze środowiskiem lokalnym. W ramach podejmowanych działań będziemy pozyskiwać Przyjaciół Przedszkola, którzy widzą celowość i skuteczność systematycznej współpracy. Współpraca ta musi być mocną stroną placówki służącą efektywniejszemu osiąganiu zamierzonych celów wychowawczych i edukacyjnych oraz wypracowaniu dobrej pozycji przedszkola w środowisku lokalnym. Zapoznaj się z naszym aktualnym planem:

  Procedury

  W tym dokumencie znajdą Państwo takie procedury jak: 

  • procedura dotycząca realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • procedura postępowania nauczyciela w sytuacjach stwierdzenia zagrożenia życia dziecka wobec którego stosowana jest przemoc lub zachowania agresywne,
  • procedura dotycząca zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
  • procedura dotycząca bezpieczeństwa na placu zabaw, w czasie spacerów i organizowanych wycieczek poza teren przedszkola,
  • procedura dotycząca przypadku gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore,
  • procedura postępowania nauczycieli i całego personelu w przypadku gdy na terenie przedszkola zdarzył się nieszczęśliwy wypadek,
  • procedura postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych , żyjących w separacji lub w wolnym związku,
  • procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola,
  • procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu gminnym w Jabłonnie,
  • regulamin bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu.

  Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi, gdyż to one nadają konkretne kroki postępowania w przypadkach zagrożenia zdrowia, życia itp. Kliknij tutaj: procedury-obowiązujące-w-przedszkolu

  Odpowiedzialność prawna

  Administratorami strony internetowej www.przedszkolejablonna.pl są p. Anna Gamza,  p. Sylwia Głuchowska oraz p. Aleksandra Skrzecz. Współtwórcami przedszkolnego logo są p. Olga Januszewska i p. Robert Żbikowski. Wszystkie teksty, rysunki i obrazki publikowane na stronie są zastrzeżone prawami autorskimi i należą do pracowników przedszkola.