Deklaracja dostępności

 • Deklaracja dostępności Strony internetowej Przedszkola Gminnego w Jabłonnie

  Przedszkole Gminne w Jabłonnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Przedszkola Gminnego w Jabłonnie.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Treści niedostępne

  •  nie wszystkie grafiki posiadają tekst alternatywny (dotyczy galerii zdjęć)
  •  dokumenty załączone do treści strony nie zawsze zawierają wersje tekstową, w szczególności skany
  •  zaproszenia na wydarzenia nie posiadają wersji tekstowej (ich jedyną treścią jest obrazek-plakat z zaproszeniem)
  •  brak audiodeskrypcji dla multimediów

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Ewa Matusik.
  • E-mail: pgjablonna@wp.pl
  • Telefon: 22 732 02 09

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Gminnego w Jabłonnie
  • Adres: Modlińska 103B
  • E-mail: pgjablonna@wp.pl
  • Telefon: 22 732 02 09

  Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Siedziba: Przedszkole Gminne w Jabłonnie 

  ul. Modlińska 103B 

  05-110 Jabłonna 

  Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze wejście od strony ul. Modlińskiej i drugie od strony ul. Parkowej (od Ośrodka Zdrowia w Jabłonnie). Wejście od strony ul. Parkowej jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – jest podjazd dla wózków. Drzwi wejściowe obu wejść posiadają minimalne wymiary skrajni potrzebne do poruszania się osoby na wózku inwalidzkim, osoby poruszające się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski. 

  Budynek posiada parter oraz piętro. Na piętro prowadzą schody, które oznakowane są zgodnie z obowiązującymi normami, tj. na pierwszym i ostatnim stopniu jest żółto czarna taśma. W budynku nie ma widny. Osoby z niepełnosprawnością mają dostęp do wszystkich pomieszczeń budynku na parterze z wyłączeniem pomieszczeń technicznych. 

  Biuro znajduje się od ul. Modlińskiej, na parterze, po prawej stronie od wejścia. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami pracownik wychodzi do interesanta ze szczególnymi potrzebami, w tym interesanta z niepełnosprawnością ruchową. 

  Na parterze budynku, przy wejściu od ul. Parkowej, znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ( w holu, po lewej stronie za szatnią dzieci). 

  W budynku przy każdym wejściu oraz na piętrze przy schodach znajduje się plan sytuacyjny budynku, nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea, oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. 

  Budynek nie jest wyposażony w środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących w szczególności pętle indukcyjne oraz inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. 

  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on line. 

  Do budynku można wejść z psem asekuracyjnym i psem przewodnikiem. 

  Przedszkole Nie posiada aplikacji mobilnej. 

  Informacje dodatkowe

  Ułatwienia

  Strona internetowa posiada następujące udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami: 

  • podwyższony kontrast, 
  • możliwość powiększenia wielkości czcionki, 
  • dostosowanie czcionki, 
  • odstępy między tekstem, 
  • powiększony kursor i przewodnik do czytania, 
  • podświetlanie linków, 
  • zatrzymanie animacji na stronie, 
  • podpowiedzi 

  Inne informacje i oświadczenia

  Dojazd do budynku Przedszkola Gminnego w Jabłonnie: 

  • autobusem ZTM numer 723, L41 
  • autobusem linii prywatnych 

  Przystanek po obu stronach ul. Modlińskiej, blisko przedszkola; chodnik i przejście dla pieszych dostosowane dla osób niepełnosprawnych i osób ze szczególnymi potrzebami.