Deklaracja dostępności

 • Deklaracja dostępności Strona internetowa Przedszkola Gminnego w Jabłonnie

  Przedszkole Gminne w Jabłonnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Przedszkola Gminnego w Jabłonnie.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Treści niedostępne

  • nie wszystkie grafiki posiadają tekst alternatywny (dotyczy treści importowanych z poprzedniej wersji strony oraz galerii zdjęć)
  • dokumenty załączone do treści strony nie zawsze zawierają wersję tekstową, w szczególności skany decyzji, zarządzeń itp. 
  • zaproszenia na wydarzenia nie posiadają wersji tekstowej (ich jedyną treścią jest obrazek – plakat z zaproszeniem),
  • brak audio deskrypcji dla multimediów, 
  • strona zawiera materiały w formie skanów pozbawionych wersji tekstowej

  Wyłączenia

  •  mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności 
  • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 
  • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Ewa Matusik.
  • E-mail: pgjablonna@wp.pl
  • Telefon: 227320209

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Gminnego w Jabłonnie
  • Adres: Modlińska 103B, 05-110 Jabłonna
  • E-mail: pgjablonna@wp.pl
  • Telefon: 227320209

  Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Siedziba Przedszkola Gminnego w Jabłonnie: 

  ul. Modlińska 103B, 05-110 Jabłonna 

  Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze wejście od strony ul. Modlińskiej i drugie od strony ul. Parkowej (od Ośrodka Zdrowia w Jabłonnie). Wejście od ul. Parkowej jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – jest podjazd dla wózków. 

  Drzwi wejściowe obu wejść posiadają minimalne wymiary skrajni dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, osoby poruszającej się z białą laską, przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski. Budynek posiada parter oraz piętro. Na piętro prowadzą schody, które oznakowane są zgodnie z obowiązującymi normami, tj. na pierwszym i ostatnim stopniu jest żółto-czarna taśma. 

  W budynku nie ma windy. Osoby z niepełnosprawnością mają dostęp do wszystkich pomieszczeń budynku zlokalizowanych tylko na parterze, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych. 

  Biuro znajduje się od ul. Modlińskiej, na parterze po prawej stronie od wejścia. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami pracownik wychodzi do interesanta. 

  Na parterze budynku, przy wejściu od ul. Parkowej, znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością (w holu, po lewej stronie, za szatnią dzieci). 

  W budynku przy każdym wejściu oraz na piętrze przy schodach znajduje się plan sytuacyjny budynku, nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

  W budynku jest brak środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych oraz innych technologii, których celem jest wspomaganie słyszenia. 

  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line. 

  Do budynku można wejść z psem asekuracyjnym i psem przewodnikiem. 

  Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnej. 

  Informacje dodatkowe

  Ułatwienia

  Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • odstępy między tekstem
  • dostosowanie czcionki
  • powiększony kursor i przewodnik do czytania
  • podświetlenie linków
  • graj w animacje 
  • podpowiedzi 

  Inne informacje i oświadczenia

  Dojazd do budynku Przedszkola Gminnego w Jabłonnie:

  • autobusami ZTM numer 723 oraz L41
  • autobusami linii prywatnych (przystanek po obu stronach ulicy Modlińskiej, blisko Przedszkola; chodnik i przejście dla pieszych dostosowane dla osób niepełnosprawnych i osób ze szczególnymi potrzebami),
  • samochodem